PV 6291

PV 6291

Mã hiệu sản phẩm

PV 6291

Van điều khiển cho hệ thống điều khiển mực nước cấp nồi hơi và bảo vệ bơm cấp nước nồi hơi khỏi rơi vào tình trạng mực nước thấp nhất.

DN 25..80, PN 40

Các loại van đặc biệt dùng cho Nồi Hơi DN 15..65, PN 40