Trang chủ Tính toán lựa chọn heatpump bơm nhiệt

Tính toán lựa chọn heatpump bơm nhiệt

Tính toán lựa chọn heatpump bơm nhiệt
Thông số đầu vào
Nhiệt độ đầu vào T1: oC
Nhiệt độ đầu ra T2: oC
Số lượng dân cư Người
Trung bình mỗi người dử dụng lit/Ngày
Lượng nước tiêu thụ m: lit/Ngày
Nhiệt dung riêng C: kWh/hg.K
Công thức tính
Nhiệt lượng: Q = mxCx(t1 - t2) kWh/Ngày
Hệ số an toàn nhiệt %
Nhiệt lượng cần kWh/Ngày
Chọn loại máy và số lượng máy
Công xuất kWh
Số lượng máy Máy
Số giờ chạy Giờ